Adnoddau Ysgolion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae'r canlynol yn fudiadau a chyhoeddiadau i gynorthwyo ysgolion i ddarparu amgylchedd chwarae cyfoethog

Prosiect Play Pod

Mae’r Children’s Scrapstore ym Mryste yn rhedeg rhaglen The Scrapstore PlayPod™. Mae’n darparu cist yn llawn deunyddiau ac offer (rhannau rhydd) all symbylu, hwyluso a chyfoethogi chwarae plant. Mae nodweddion allweddol i The Scrapstore PlayPod™ sy’n ei wneud yn unigryw. Yn ogystal â darparu’r pod, mae’r rhaglen yn cynnwys dadansoddiad maes chwarae, hyfforddiant ar gyfer goruchwylwyr amser cinio a mentora goruchwylwyr amser cinio dros gyfnod penodol.

Mae un o swyddogion prosiect Chwarae Cymru wedi cwblhau’r hyfforddiant mentora ac wedi trosglwyddo hyfforddiant mentora ar ran Children’s Scrapstore.

Rhagor o wybodaeth am The Scrapstore PlayPod™

Edrychwch ar The Scrapstore PlayPod™ ar waith

Design for Play: A guide to creating successful play spaces

Mae’r canllaw hwn, a gyhoeddwyd gan Play England, yn egluro sut y gall mannau chwarae da roi rhyddid i blant a phobl ifainc chwarae’n greadigol, tra’n caniatáu iddynt brofi risg, her a chyffro. Mae’r canllaw hefyd yn cynnig cyngor ar sut i gynnal a chadw mannau chwarae mewn modd fforddiadwy. Mae’n amlinellu agweddau newydd, yn herio mythau modern, ac yn herio darparwyr i feddwl mewn modd mwy dyfeisgar a chreadigol ynghylch plant a phobl ifainc. Mae’n helpu’r bobl hynny sy’n gyfrifol am gomisiynu a dylunio mannau chwarae i osod gwerth chwarae wrth galon eu gwaith.

Lawrlwytho Design for Play 

The benefits of school playtime

Mae'r daflen wybodaeth hon a gyhoeddwyd gan y Children's Play Information Service yn cynnig trosolwg o rywfaint o'r ymchwil ar fuddiannau amser chwarae (mewn ysgolion cynradd yn bennaf) ac mae'n trafod sut y gall plant elwa o amseroedd chwarae chwareus. 

Lawrlwytho The benefits of school playtime

Learning through Landscapes

Mae Learning through Landscapes (LTL) yn eiriol dros fannau awyr agored o ansawdd ac yn cefnogi ysgolion i ddatblygu a defnyddio eu tiroedd mewn modd creadigol ar gyfer dysgu a chwarae. LTL Cymru yw rhaglen yr elusen yng Nghymru, sydd wedi ymrwymo i gyfoethogi dysgu a chwarae yn yr awyr agored ar gyfer plant. Mae’n darparu amrywiol becynnau cymorth ac ymweliadau ymgynghorol i wahanol leoliadau sy’n dymuno gwella eu gofod awyr agored.

Y camau cyntaf yn yr awyr agored: gwneud y gorau o'ch mannau aawyr agored - arweiniad cam wrth gam i gynorthwyo lleoliadau'r blynyddoedd cynnar ac ysgolion i ddatlbygu eu mannau awyr agored er mwyn cyflwyno darpariaeth awyr agored o ansawdd da o fewn y Cyfnod Sylfaen. 

Rhagor o wybodaeth am Learning through Landscapes Cymru 

The crucial role of recess in school

Yn eu datganiad polisi cyntaf ar amser chwarae yn yr ysgol mae’r American Academy of Pediatrics yn datgan fod amser chwarae yn rhan hanfodol o ddiwrnod ysgol plentyn ac y dylai fod yn ‘gyfnod o chwarae rhydd, heb strwythur’.

Mae crynodeb y datganiad polisi yn datgan bod ‘amser chwarae diogel a wedi ei oruchwylio yn dda yn cynnig buddiannau gwybyddol, cymdeithasol, emosiynol a chorfforol sydd efallai ddim yn cael eu gwerthfawrogi pan y gwneir y penderfyniad i’w leihau. Mae amser chwarae yn unigryw oddi wrth, ac yn cyflenwi, ymarfer corff – nid yw’n cymryd ei le. Mae’r American Academy of Pediatrics yn credu bod amser chwarae yn yr ysgol yn hanfodol ac yn angenrheidiol fel rhan o ddatlbygiad plentyn ac, ni ddylid ei atal oherwydd rhesymau cosbol na academaidd.’

Rhagor o wybodaeth

Ymchwil 'all work and no play'

Mewn erthygl yn y Times Educational Supplement (TES) mae Helen Ward yn adrodd am bwysigrwydd amser chwarae yn yr ysgol mewn cyfnod pan mae’n cael ei gwtogi er mwyn gwneud rhagor o amser ar gyfer addysg a gweithgareddau strwythuredig. Mae’n cyfeirio at ymchwil Ed Baines a Peter Blatchford, seicolegwyr yn Sefydliad Addysg Prifysgol Llundain, a edrychodd ar sut mae’r sefyllfa wedi newid yn y DU rhwng 1995 a 2006.

‘Darganfyddwyd, yn 1995 roedd 42 y cant o blant iau a 70 y cant o fabanod yn cael egwyl yn y prynhawn. Hyd heddiw mae’r mwyafrif o ysgolion cynradd yn cael egwyl yn y prynhawn ar gyfer y babanod ond dim ond 26 y cant sy’n gadael eu disgyblion hŷn allan rhwng amser cinio ac amser mynd adref.’

Y ddau brif reswm dros gwtogi amser chwarae oedd ymddygiad gwael disgyblion a’r angen i fwrw ymlaen â’r cwricwlwm.

Darganfyddodd yr ymchwilwyr hefyd bod plant yn fwy sylwgar yn dilyn amser chwarae.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.