Amgylchedd Chwarae Cyfoethog

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae amgylchedd chwarae cyfoethog yn amgylchedd ble y gall plant a phobl ifanc wneud ystod eang o ddewisiadau; ble y ceir llawer o bosibiliadau iddynt allu dyfeisio ac ymestyn eu chwarae eu hunain.

Gall hyn fod yn unrhyw fodd neu sefyllfa, unai dan do neu yn yr awyr agored, a gall gynnwys:

 • ardaloedd chwarae lleol
 • parciau
 • canolfannau chwarae
 • caeau chwarae antur wedi eu staffio
 • gofal y tu allan i'r ysgol
 • darpariaeth chwarae symudol
 • cylchoedd chwarae a meithrinfeydd
 • ysgolion.


Mae'n amgylchedd corfforol amrywiol, diddorol a llawn ysbrydoliaeth sy'n mwyafu'r potensial ar gyfer cymdeithasu, creadigedd, dyfeisgarwch a her. Mae'n le ble y bydd plant yn teimlo'n rhydd i chwarae yn eu ffordd eu hunain, ac ar eu telerau eu hunain.

Mae darpariaeth chwarae o safon yn cynnig cyfle i bob plentyn a pherson ifanc i ryngweithio'n rhydd gan brofi'r canlynol:

 • plant a phobl ifanc eraill - gyda'r dewis i chwarae ar eu pen eu hunain neu gydag eraill, i drafod, cydweithio, anghytuno, a datrys anghydfod
 • y byd naturiol - y tywydd, y tymhorau, llwyni, coed, planhigion, pryfetach, anifeiliaid, mwd
 • rhannau rhydd - deunyddiau naturiol a synthetig y gellir eu trin, eu symud a'u haddasu, adeiladu a chwalu
 • yr elfennau naturiol - daear, awyr, tân a dŵr
 • her a mentro - ar lefel corfforol ac emosiynol
 • chwarae gyda hunaniaeth - chwarae rôl a gwisgo i fyny
 • symud - rhedeg, neidio, dringo, balansio, rholio
 • sgarmes - chwarae ymladd
 • y synhwyrau - sŵn, blas, ansawdd, arogl, golwg
 • teimladau - poen, llawenydd, hyder, ofn, dicter, bodlondeb, diflastod, diddordeb, hapusrwydd, galar, gwrthodiad, derbyniad, tristwch, balchder, rhwystredigaeth

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.