Darpariaeth chwarae wedi ei staffio

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Darpariaeth chwarae wedi ei staffio

Gall darpariaeth chwarae Mynediad Agored wedi ei staffio fod yn barhaol neu dros dro a gall fod wedi'i lleoli mewn amrywiaeth o leoliadau ag adeilad neu heb adeilad.

Er bod y term Mynediad Agored yn berthnasol i ddarpariaeth gofrestredig ar gyfer plant dan ddeuddeg oed, mae darpariaeth o'r fath fel arfer yn gymwys i ystod oedran eang o ran plant, gan gynnwys y rheini sydd yn ddeuddeg oed ac hŷn. Ni chaiff darpariaeth mynediad agored ar gyfer plant deuddeg oed neu'n hŷn ei rheoleiddio. Diben y ddarpariaeth yw rhoi cyfleoedd chwarae wedi'u staffio i blant, fel arfer yn absenoldeb eu rhieni. Ni chaiff plant eu rhwystro o ran eu symudiadau, oni bai bod eu diogelwch yn y fantol, a chânt fynd a dod fel maent yn ei ddymuno. Caiff plant ddewis pa weithgarwch maent am ei wneud a chyda phwy maent am Chwarae.

Prosiect gwaith chwarae peripatetig (ceidwaid chwarae)

Prosiect mynediad agored, byrdymor yn aml, a gaiff ei staffio gan dîm bach o weithwyr chwarae hyfforddedig, sy'n ymwneud â lleoliad gwahanol, parc, man chwarae ystad neu fan cyhoeddus arall, unwaith neu ddwywaith yr wythnos am ychydig oriau. Bydd ganddynt syniadau a chyfarpar, a byddant yn gweithio i helpu plant i chwarae yn eu hardal leol, a thawelu meddyliau rhieni ei bod yn ddiogel i blant chwarae allan.

Adnodd 

Pam gwneud amser i chwarae? - taflen wybodaeth sy'n cynnig cefnogaeth i ddarparwyr chwarae i eiriol dros ddarpariaeth chwarae wedi ei staffio. Mae’n dangos pam fod chwarae mor bwysig ac mae’n archwilio buddiannau darpariaeth chwarae wedi ei staffio i blant ac i’r gymuned ehangach.

Lawrlwytho Pam gwneud amser i chwarae? | Gweld ar-lein

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.