Cyfleoedd ariannu cyfredol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Cyfleoedd ariannu cyfredol

Dyma grynodeb o gyfleoedd ariannu sydd ar agor ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd.

Grant Darparwyr Gofal Plant

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid o dros £4 miliwn er mwyn cefnogi darparwyr gofal plant sydd wedi’u heffeithio gan y pandemig coronafeirws. Bydd y Grant Darparwyr Gofal Plant yn cynnig cyllid penodol i’r sector gofal plant er mwyn helpu i sicrhau bod modd i fwy o ddarparwyr ailagor wrth i ysgolion dychwelyd ym mis Medi.

Mae’r grant ar gael i leoliadau gofal plant sydd wedi methu â manteisio ar unrhyw gynlluniau cymorth eraill i fusnesau a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru a’r DU. Bydd darparwyr gan gynnwys gwarchodwyr plant, meithrinfeydd, crèches a chlybiau y tu allan i’r ysgol yn gymwys i gael grant untro, nad oes angen ei dalu’n ôl, o £2,500 i dalu costau fel rhent, cyfleustodau a chyflogau nas diwallwyd.

Bydd ceisiadau ar gyfer y cynllun yn agor ar 24 Awst 2020 ac yn cau ar 31 Hydref 2020.

Rhagor o wybodaeth

Magic Little Grants 2020

Mae’r Postcode Community Trust a Local Giving yn cynnig grantiau o £500 i brosiectau cymunedol ar draws Prydain Fawr trwy’r rhaglen Magic Little Grants 2020.

Bydd prosiectau llwyddiannus yn cefnogi ac yn ysbrydoli pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol, gyda’r prif nod o wella iechyd corfforol cyfranogwyr.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Hydref 2020

Rhagor o wybodaeth

Les Mills Fund for Children

Mae Les Mills Fund for Children ar agor i elusennau cofrestredig a sefydliadau dielw atebol sydd wedi gwella addysg a lles corfforol ac emosiynol plant 0 i 16 mlwydd oed.

Mae grantiau hyd at £1000 ar gael.

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau: 17 Tachwedd 2020

Rhagor o wybodaeth 

Cronfa Trawsnewid Cymorth Cynnar

Mae Cronfa Trawsnewid Cymorth Cynnar yn ariannu sefydliadau sy’n gweithio gyda theuluoedd yn Sir y Fflint. Mae Cyngor Sir y Fflint, mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, yn cynnig ariannu i ddarparu help cynnar i deuluoedd yn Sir y Fflint sydd wedi eu heffeithio’n arw gan bandemig Covid-19.

Bydd y gronfa yn buddsoddi mewn prosiectau sy’n mynd i’r afael ag un o’r tair blaenoriaeth:

 • Rhieni sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl lefel isel neu ganolig sy’n effeithio ar eu gallu i gefnogi eu plant
 • Teuluoedd lle mae plant yn profi Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs)
 • Teuluoedd sy’n aros am asesiad llwybr niwroddatblygiadol ar gyfer eu plentyn.


Rhagor o wybodaeth

Grantiau Masonic Charitable Foundation

Mae grantiau bach a mawr y Masonic Charitable Foundation ar agor i elusennau cenedlaethol a lleol sy’n helpu plant a phlant yn eu harddegau difreintiedig i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hwynebu.

Gyda grantiau rhwng £1,000 a £15,000 ar gael, mae’r grant bach ar gyfer elusennau sydd gydag incwm blynyddol sy’n llai na £500,000.

Mae’r grant mawr ar gyfer elusennau sydd gydag incwm blynyddol sy’n fwy na £500,000. Mae grantiau rhwng £10,000 a £60,000 ar gael i ariannu prosiectau a gellir ei ddefnyddio ar gyfer costau cyflogau, gweithgareddau a deunyddiau.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol COVID-19 Tesco Bags of Help

Mae Cronfa Gymunedol COVID-19 Tesco Bags of Help yn darparu grantiau o £1000 i brosiectau sy’n canolbwyntio ar blant a phobl ifanc lleol. Mae’r prosiectau yn cynnwys gweithgareddau yn yr awyr agored a chefnogaeth iechyd meddwl.

Bydd y grantiau yn cael eu rhoi i sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, ysgolion, cyrff iechyd, awdurdodau lleol a darparwyr tai cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth 

Cronfa Cymru Actif

Mae Chwaraeon Cymru yn darparu grantiau o £300 i £50,000 i glybiau chwaraeon a sefydliadau neu grwpiau cymunedol sy’n helpu pobl i fod yn actif a chymryd rhan mewn chwaraeon. Mae’r grantiau yn ymateb uniongyrchol Chwaraeon Cymru i’r pandemig coronafeirws.

Dau brif bwrpas Cronfa Cymru Actif yw i:

 • Ddiogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth
 • Ddarparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu i dyfu cyfranogiad.


Rhagor o wybodaeth

‘Local School Nature Grants’

Mae’r rhaglen ‘Local School Nature Grants’ gan Learning through Landscapes a People’s Postcode Lottery yn rhoi cyfle i ysgolion yng Nghymru, Lloegr a’r Alban i geisio am offer awyr agored werth £500 a chwrs hyfforddiant o ddwy awr i oedolion.

Bydd yr offer a’r cwrs hyfforddiant yn hwyluso a gwneud y gorau o ddysgu yn yr awyr agored yn yr ysgolion a fyddai’n derbyn y grant.

Rhagor o wybodaeth

Grant Busnes Newydd

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi cyhoeddi grant newydd i gefnogi busnesau newydd i ddelio gydag effaith y coronafeirws. Bydd y grant dechrau busnes newydd yn cefnogi busnesau sydd y tu allan i Gynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig Llywodraeth y DU, gyda £2,500 yr un.

I fod yn gymwys ar gyfer grant dechrau busnes, mae’n rhaid i fusnesau:

 • fod heb dderbyn cyllid gan Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru na’r grant ardrethi annomestig
 • fod wedi eu sefydlu rhwng 1 Ebrill 2019 a 1 Mawrth 2020 a heb fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig Llywodraeth y DU
 • fod â llai na £50,000 o drosiant
 • fod wedi gweld gostyngiad mewn trosiant o dros 50 y cant rhwng Ebrill a Mehefin 2020.


Bydd yn rhaid i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais ddwy dudalen a datganiad personol gyda thystiolaeth ategol. Caiff y grant ei weinyddu gan awdurdodau lleol a gall busnesau wirio a ydynt yn gymwys drwy edrych ar wefan Busnes Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Rhyddhad Moondance Covid-19

Mae Moondance Foundation wedi sicrhau bod arian ychwanegol ar gael yn benodol i gynorthwyo mudiadau i barhau â’u gweithrediadau yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Bydd y gronfa yn ystyried ceisiadau am unrhyw un o’r canlynol:

 • Cadw staff 
 • Gweithgareddau a gwasanaethau cyfredol sydd yn y fantol 
 • Esblygiad gwasanaethau i addasu i’r argyfwng presennol.


Rhagor o wybodaeth 

Grantiau Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae’r Yapp Charitable Trust yn darparu grantiau ar gyfer costau rhedeg a chyflogau i elusennau cofrestredig bach yng Nghymru a Lloegr i helpu i gynnal eu gwaith presennol.

Gall elusennau bach sy’n mynd i’r afael ag effaith y coronafeirws wneud cais am y cyllid tuag at eu costau craidd parhaus.

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Steve Morgan

Fel ymateb i’r pandemig Coronafeirws, mae Sefydliad Steve Morgan eisiau cefnogi elusennau a chwmnïau dielw sydd wedi ei lleoli yng ngogledd Cymru, Sir Gaer a Glannau Mersi. Mae’r gronfa, ar agor i gefnogi elusennau sy’n colli refeniw codi arian oherwydd y feirws.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, wedi cyflwyno Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru i gynnig cymorth llif arian i helpu mudiadau corfforaethol yn y sector gwirfoddol drwy’r argyfwng presennol.

Bydd yn gymysgedd o 75 y cant o grant a 25 y cant o fenthyciad di-log. Gall mudiadau wneud cais am hyd at £75,000, a’i ddefnyddio ar gyfer costau gwariant refeniw parhaus, gan gynnwys cyflogau.

Rhagor o wybodaeth 

Cronfa argyfwng y gwasanaethau gwirfoddol

Mae WCVA wedi cyflwyno’r Gronfa argyfwng y gwasanaethau gwirfoddol i helpu ariannu mudiadau sy’n darparu cefnogaeth i grwpiau allweddol, megis pobl sy’n cael trafferth cael mynediad i fwyd.

Bydd grantiau’n cefnogi mudiadau dielw sy’n gweithio ar raddfa gymunedol hyd at lefel genedlaethol yng Nghymru a gall fod rhwng £10,000 a £100,000.

Mae nodau’r grant yn cynnwys:

 • Cynnal neu gynyddu gweithgareddau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod y pandemig coronafeirws
 • Sicrhau bod gan fudiadau gwirfoddol/y trydydd sector yr adnoddau angenrheidiol er mwyn darparu gwasanaethau hanfodol i’w cymunedau.


Rhagor o wybodaeth 

Ariannu COVID 19 Cymunedol Brys

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn cynnig ariannu brys, ar garlam ar gyfer sefydliadau yn ardal Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Rhannir y cyllid i ddau edefyn:

 • Cronfa Goroesi – er mwyn darparu cyllid llif arian brys ar gyfer sefydliadau sydd mewn perygl o gau
 • Cronfa Prosiectau – er mwyn cefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol yn y dyfodol agos iawn.


Rhagor o wybodaeth 

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru yn edrych i ariannu prosiectau sydd yn dod a phobl ynghyd a chreu perthnasau cryf mewn ac ar draws cymunedau. Hefyd, mae eisiau ariannu prosiectau sydd yn gwella’r mannau a’r gofodau sy’n bwysig i gymunedau. Mae grantiau’n amrywio o £300 i £10000.

Pwy all ymgeisio?

 • Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
 • Elusennau cofrestredig
 • Grwpiau neu glybiau sydd wedi eu cyfansoddi
 • Cwmnïau dielw neu gwmniau budd cymunedol
 • Ysgolion
 • Cyrff statudol.


Rhagor o wybodaeth

The Thomas Howell’s Education Fund for North Wales

Gall ysgolion a mudiadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan anfantais (oedran ysgol hyd at dan 25) wneud cais am grant gan The Thomas Howell’s Education Fund for North Wales. Mae’r elusen yn ystyried ceisiadau ariannu dair gwaith y flwyddyn.

Ystyrir grantiau i wella’r cyfleoedd addysgiadol sydd ar gael i bobl ifanc yn unrhyw un o chwe sir gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Y Fflint a Wrecsam):

 • sydd dan anfantais oherwydd caledi ariannol
 • sydd yn anabl
 • sydd â dyheadau isel, sydd wedi eu gwahardd, mewn perygl neu sydd â diffyg cyfleoedd.

 

Rhagor o wybodaeth

The Ragdoll Foundation – Cynllun Grantiau Agored

Mae Cynllun Grantiau Agored y Ragdoll Foundation yn cefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc gan ddefnyddio'r celfyddydau a chyfryngau creadigol. Mae grantiau hyd at £50,000 ar gael ond bydd y rhan fwyaf o grantiau rhwng £5,000 ac £20,000. 

Mae’r Sefydliad yn edrych i gefnogi prosiectau sy’n:

 • amlygu p?er y celfyddydau a chreadigrwydd a'u p?er trawsffurfiol i blant a phobl ifanc
 • hybu datblygiad plant trwy eu meddwl dychmygus
 • sicrhau gwerthusiad effeithiol o brosiectau i hyrwyddo rhannu a dysgu
 • dangos sut y gellir clywed pryderon plant.
   

Mae gan y Ragdoll Foundation ddiddordeb mewn ariannu prosiectau a fydd o fudd i blant hyd at 10 mlwydd oed ond ystyrir prosiectau a fydd o fudd i bobl ifanc hyd at 18 mlwydd oed. 

Rhagor o wybodaeth

Foyle Foundation

Mae Cynllun Grantiau Bychain y Foyle Foundation wedi ei ddylunio i gefnogi elusennau bychain yn y UK, yn bennaf y rheiny sy’n gweithio ar lawr gwlad ac ar lefel cymuned leol, ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau.

Mae’r Foyle Foundation yn bwriadau rhoi grantiau blwyddyn rhwng £1,000 a £10,000 ar gyfer costau craidd, offer neu ariannu prosiect i elusennau sy’n gallu dangos y byddai grant o’r fath yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’w gwaith.

Rhagor o wybodaeth

Bags of Help Tesco

Defnyddir cynllun grantiau cymunedau lleol Bags of Help Tesco i ariannu miloedd o brosiectau cymunedol ledled y DU. Erbyn hyn mae Bags of Help ar agor i geisiadau gan grwpiau cymunedol drwy’r amser.

Yn dilyn proses o lunio rhestr fer bydd pleidlais fisol rhwng tri prosiect cymunedol mewn siopau Tesco yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Ym mhob rhanbarth bydd y prosiect sydd wedi derbyn y mwyaf o bleidleisiau ym mhob siop yn eu rhanbarth yn derbyn grant hyd at £5000. Bydd y prosiect yn yr ail safle yn derbyn hyd at £2000 a’r trydydd yn derbyn hyd at £1000. Rhoddir grantiau i fudiadau cymunedol neu wirfoddol (gan gynnwys elusennau/cwmniau cofrestredig), ysgolion, cynghorau plwyf/trefol ac awdurdodau lleol a darparwyr tai cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol Viridor a Prosiect Gwyrdd

Gall cynlluniau cymunedol ledled y De fanteisio ar gronfa ac ynddi £50,000 y flwyddyn dros y 25 mlynedd nesaf trwy bartneriaeth werdd newydd. Mae Viridor, y cwmni sy'n gweithio gyda'r 'Prosiect Gwyrdd' sef partneriaeth rhwng cynghorau, wedi cyhoeddi lansiad Cronfa Gymunedol newydd i gefnogi prosiectau yng Nghaerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Gall mudiadau a phrosiectau cymunedol wneud cais am hyd at £3000.

Rhagor o wybodaeth

Biffa Award

Trwy ei thema Hamdden mae Biffa Award yn cynnig grantiau i brosiectau sy’n trawsnewid mannau agored er budd y gymuned, gan gynnig mwy o gyfleoedd iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden. Mae enghreifftiau o brosiectau sy’n disgyn i’r categori hwn yn cynnwys mannau gwyrdd, llwybrau coedwigol, adnoddau chwaraeon a gerddi cymunedol.

Mae grantiau bychain rhwng £250 a £10,000 ar gael.

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Garfield Weston

Mae'r Sefydliad yn darparu arian ar gyfer prosiectau yn y DU ym meysydd cyffredinol y canlynol: addysg; y celfyddydau; iechyd; cymuned; ieuenctid; crefydd a lles. Does dim blaenoriaethau penodol ar gyfer ariannu a chefnogir ystod eang o weithgarwch elusennol.

Mae’r sefydliad yn rhoi grantiau sydd dros £1,000

Rhagor o wybodaeth

Marsh Christian Trust 

Mae grantiau o £250 i £4,000 ar gael i helpu sefydliadau bychain ledled y DU i dalu am gostau rhedeg amrywiol, megis: costau gwirfoddolwyr, dyddiau hyfforddi a chynnal a chadw offer.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddiddordeb mewn ariannu elusennau sy'n gweithio ym meysydd:

 • Llenyddiaeth, celfyddydau a threftadaeth
 • Lles cymdeithasol
 • Achosion amgylcheddol a lles anifeiliaid
 • Addysg a hyfforddiant
 • Gofal iechyd. 

 
Mae'r Ymddiriedolaeth yn ariannu elusennau cofrestredig gydag incwm blynyddol llai na £250,000 sydd wedi cael eu sefydlu ers mwy nag un blwyddyn ariannol.

Rhagor o wybodaeth

True Colours Trust UK Small Grants Programme

Mae grantiau o hyd at £10,000 ar gael ar gyfer elusennau bychain a phrosiectau yn y DU sy’n gweithio gyda phlant anabl a’u teuluoedd o ddydd i ddydd.

Hoffai'r Ymddiriedolwyr gefnogi:

 • Offer chwarae anghenion arbennig / mynediad at chwarae a hamdden 
 • Pyllau Hydrotherapi 
 • Ystafelloedd amlsynhwyraidd
 • Bysiau mini
 • Prosiectau brodyr a chwiorydd
 • Cefnogaeth galaru
 • Cefnogaeth teulu / cefnogaeth cyfoedion wedi ei arwain gan rieni.

 
Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.