Cyfleoedd ariannu cyfredol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Cyfleoedd ariannu cyfredol

Dyma grynodeb o gyfleoedd ariannu sydd ar agor ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd.

Local School Nature Grants

Mae Local School Nature Grants yn raglen gan Learning through Landscapes er mwyn cefnogi ysgolion yng Nghymru, Lloegr a’r Alban i hwyluso a gwneud y gorau o ddysgu yn yr awyr agored.

Mae dwy elfen i’r gronfa:

 • Cwrs hyfforddiant dysgu yn yr awyr agored wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer staff
 • Offer gwerth £500 ar gyfer dysgu yn yr awyr agored.


Gall ysgolion, gan gynnwys darparwyr blynyddoedd cynnar, geisio am y grant. Mae rhaid i ddarparwyr blynyddoedd cynnar fod ag o leiaf pump aelod o staff ac adeilad, sydd naill ai’n annibynnol neu’n rhan o ysgol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Mehefin 2022

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gweithredu Cymdeithasol Ieuenctid

Mae BBC Plant mewn Angen, mewn partneriaeth â’r Gronfa #byddaf a Sefydliad Hunter, yn darparu cronfa gwerth £3 miliwn i helpu mudiadau i wreiddio gweithredu cymdeithasol ieuenctid ar draws y DU.

Bydd y gronfa hon yn helpu i feithrin hyder a sgiliau plant a phobl ifanc, gan eu grymuso i chwarae rhan weithredol ac arweiniol yn y gwaith o ddatblygu atebion i faterion sy’n effeithio ar eu bywydau a’u cymunedau. Bydd yn cefnogi mudiadau i gyflwyno cyfleoedd gweithredu cymdeithasol a grymuso ieuenctid i blant a phobl ifanc, er mwyn helpu i atal neu i oresgyn effeithiau’r anfanteision maen nhw’n eu hwynebu. 

Mae’r cyllidwyr yn arbennig o awyddus i gyrraedd:

 • Mudiadau sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael ag anfanteision sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc
 • Plant a phobl ifanc sydd â rhywfaint o brofiad o weithredu cymdeithasol ac sydd eisiau datblygu eu sgiliau a’r profiad i wneud mwy
 • Plant a phobl ifanc sydd heb brofiad o waith gweithredu cymdeithasol o gwbl ond sydd eisiau dysgu mwy amdano.
   

Gall y Gronfa Gweithredu Cymdeithasol Ieuenctid gynnig hyd at £15,000 i fudiadau heb eu cofrestru a hyd at £50,000 i gyrff sydd wedi eu cofrestru. 

Rhagor o wybodaeth

The Edge Innovation Fund

Mae’r Edge Innovation Fund (EIF) yn gronfa er mwyn cefnogi sefydliadau addysgol a sefydliadau dielw yn y DU, gan gynnwys ysgolion, prifysgolion ac elusennau cofrestredig.

Yn 2021, mae gan yr EIF gyfanswm o £300k i’w roi i sefydliadau sydd â phrosiectau addas. Mae rhaid i’r prosiect:

 • Fod yn arloesol
 • Bod yn heriol i’r dull system addysg bresennol
 • Mynd i’r afael â’r angen am gwricwlwm eang a chytbwys sy’n cynnwys dysgu galwedigaethol ac academaidd
 • Mynd i’r afael â blaenoriaethau strategol Edge.


Nid oes gan yr EIF ddyddiad cau. Derbynnir ceisiadau yn barhaus a chaiff y ceisiadau eu hadolygu’n rheolaidd.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Prosiectau Cymunedol Bychan

Bwriad Cronfa Prosiectau Cymunedol Bychan Parc Cenedlaethol Eryri yw cynorthwyo pobl sy’n byw o fewn y parc i ddechrau prosiectau fydd o fudd i’w cymunedau a’u hamgylchedd lleol. Rhoddir ystyriaeth arbennig i geisiadau ar gyfer prosiectau sy'n dangos amcanion a chanlyniadau iechyd a lles.

Gall cynghorau cymuned, grwpiau gwirfoddol, grwpiau ieuenctid, grwpiau merched ac ysgolion wneud cais. Nid yw unigolion, busnesau na chyrff statudol yn gymwys i ymgeisio.

Bydd y grant a ddyfernir rhwng £100 a £500 fel rheol ac ni fydd yn fwy na 50 y cant o gyfanswm costau’r prosiect.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru

Mae Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC/WCVA) ar gael i helpu mudiadau gwirfoddol sydd wedi’u lleoli ac yn gweithredu er budd pobl yng Nghrymu.

Mae’r gronfa wedi ei rhannu’n ddau faes:

 • Goroesi – i fynd i’r afael ag unrhyw ostyngiad digyffelyb yn incwm codi arian a rhoddion y mudiad oherwydd y pandemig coronafeirws
 • Ffynnu – ar gyfer cefnogi y mudiad i fuddsoddi mewn gweithgareddau newydd neu ychwanegol.


Gall mudiadau wneud cais am un neu’r ddau faes, ond ni ddylai’r cyfanswm a ofynnwyd amdano fod yn fwy na £50,000.   

Mae’r gronfa yn rhan o’r £2.4 miliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth

Strengthening Communities

Mae’r Strengthening Communities Henry Smith Charity yn gynllun grant i gefnogi sefydliadau cymunedol yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon sy’n gweithio yn ardaloedd mwyaf difreintiedig y DU.

Mae’r elusen eisiau ariannu sefydliadau sy’n galluogi:

 • Pobl yn y gymuned i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n gwella ymgysylltiad, cyfleoedd a lles
 • Pobl sydd wedi’u hallgau, sy’n agored i niwed neu sy’n wynebu mathau eraill o galedi i gael mynediad at wasanaethau yn y gymuned sy’n cefnogi newid parhaol cadarnhaol.


Mae grantiau rhwng £20,000 a £60,000 y flwyddyn ar gael ar gyfer costau rhedeg. Gall sefydliadau ofyn am hyd at dair blynedd o gyllid.

Rhagor o wybodaeth

Moto in the Community Grants 

Mae Moto in The Community Trust yn cynnig grantiau i elusennau, ysgolion, a sefydliadau cymunedol sydd o fewn radiws o 15 milltir i safle gwasanaeth traffordd Moto.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn annog ceisiadau gan sefydliadau:

 • Sydd â chyfleoedd i staff Moto fod yn rhan o’u gwaith
 • Sy’n hapus i gefnogi safle Moto gyda digwyddiadau codi arian.


Bydd yr Ymddiriedolaeth yn rhoi grantiau o £1,000. Yn dibynnu ar gryfder y cais, gellir cytuno ar grantiau sy’n fwy.

Rhagor o wybodaeth

Postcode Community Trust

Mae Postcode Community Trust yn gronfa i gefnogi mudiadau bach ac achosion da yng Nghymru. Mae’r grantiau’n amrywio o £500 i £20,000.

Gall mudiadau wneud cais am gyllid ar gyfer prosiect neu ar gyfer costau rhedeg hanfodol, fel cyfleustodau a rhent. Mae rhaid i’r prosiect neu nodau’r sefydliad ymwneud ag un o’r themau canlynol:

 • Gwella lles meddyliol
 • Galluogi cyfranogiad cymunedol yn y celfyddydau
 • Atal neu leihau effaith tlodi
 • Cefnogi grwpiau ar y cyrion a hyrwyddo cydraddoldeb
 • Gwella bioamrywiaeth a mannau gwyrdd
 • Ymateb i’r argyfwng hinsawdd a hyrwyddo cynaliadwyedd
 • Cynyddu mynediad cymunedol i fannau yn yr awyr agored.


Rhagor o wybodaeth

Pawb a’i Le: grantiau maint canolig a mawr

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau i fudiadau gwirfoddol neu gymunedol a mudiadau sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r grantiau ar gyfer prosiectau lle mae pobl a chymunedau’n cydweithio i wneud effeithiau cadarnhaol.

Mae’r rhaglen Pawb a’i Le wedi ei rhannu’n grantiau o ddau faint. Mae’r grantiau maint canolig rhwng £10,001 a £100,000 ac mae’r grantiau mawr rhwng £100,001 a £500,000.

Mae’r Gronfa yn blaenoriaethu prosiectau sy’n:

 • Cefnogi sefydliadau i addasu ac ymateb i heriau newydd ac yn y dyfodol
 • Cefnogi cymunedau y mae Covid-19 yn effeithio’n andwyol arnynt
 • Cefnogi cymunedau a sefydliadau i ddod yn fwy gwydn i’w helpu i ymateb yn well i argyfyngau yn y dyfodol.


Rhagor o wybodaeth am y grantiau maint canolig

Rhagor o wybodaeth am y grantiau mawr 

The Morrisons Foundation

Mae’r Morrisons Foundation yn cynnig grantiau i brosiectau elusennau yng Nghymru, Lloegr a’r Alban a fydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol mewn cymunedau lleol. Mae’r Sefydliad yn ariannu grantiau o hyd at £25,000 ac nid yw’n ariannu prosiectau’n rhannol.

Ni fydd y Gronfa yn talu am:

 • Cyflogau a chostau rhedeg eraill
 • Digwyddiadau codi arian
 • Gwaith sy’n bennaf yn gyfrifoldeb statudol asiantaethau cyhoeddus
 • Cynadleddau neu seminarau
 • Elusennau sy’n seiliedig ar chwaraeon, oni bai mai’r nod yw gwella bywydau pobl fregus neu ddifreintiedig.


Rhagor o wybodaeth

Darparwyr gofal plant yng Nghymru

Mewn sawl awdurdod lleol yng Nghymru, mae ariannu ar gael i gefnogi lleoliadau gofal plant fel Clybiau Gofal Plant Allysgol, sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig coronafeirws.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi casglu gwybodaeth, gan cynnwys manylion cyswllt a dolenni gwe i geisiadau, ar gyfer pob awdurdod lleol.

Mae cefnogaeth gyda cheisiadau ar gael drwy gynrychiolwyr gofal plant yr awdurdodau lleol, yn ogystal â thrwy Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Rhagor o wybodaeth

Bruce Wake Charitable Trust

Mae grant Bruce Wake Charitable Trust ar gyfer sefydliadau elusennol sy’n annog ac yn cynorthwyo darpariad gweithgareddau hamdden i bobl anabl. Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddiddordeb arbennig mewn ariannu gweithgareddau chwaraeon neu hamdden sy’n cynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Ni fydd ceisiadau gan gwmnïau cofrestredig ‘er elw’ yn cael eu hystyried.

Rhagor o wybodaeth

Arts-based Learning Fund

Bydd yr Arts-based Learning Fund gan y Paul Hamlyn Foundation yn cefnogi gwaith sy’n galluogi disgyblion mewn lleoliadau addysg ffurfiol i lwyddo trwy ymgysylltu â dysgu sy’n seiliedig ar y celfyddydau.

Mae gan y sefydliad ddiddordeb penodol mewn ceisiadau sy’n cefnogi disgyblion sy’n profi anfantais systemig i gael mynediad a gwneud cynnydd yn eu dysgu. Mae grantiau rhwng £30,000 a £400,000 ar gael.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Trawsnewid Cymorth Cynnar

Mae Cronfa Trawsnewid Cymorth Cynnar yn ariannu sefydliadau sy’n gweithio gyda theuluoedd yn Sir y Fflint. Mae Cyngor Sir y Fflint, mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, yn cynnig ariannu i ddarparu help cynnar i deuluoedd yn Sir y Fflint sydd wedi eu heffeithio’n arw gan bandemig Covid-19.

Bydd y gronfa yn buddsoddi mewn prosiectau sy’n mynd i’r afael ag un o’r tair blaenoriaeth:

 • Rhieni sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl lefel isel neu ganolig sy’n effeithio ar eu gallu i gefnogi eu plant
 • Teuluoedd lle mae plant yn profi Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs)
 • Teuluoedd sy’n aros am asesiad llwybr niwroddatblygiadol ar gyfer eu plentyn.


Rhagor o wybodaeth

Grantiau Masonic Charitable Foundation

Mae grantiau bach a mawr y Masonic Charitable Foundation ar agor i elusennau cenedlaethol a lleol sy’n helpu plant a phlant yn eu harddegau difreintiedig i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hwynebu.

Gyda grantiau rhwng £1,000 a £15,000 ar gael, mae’r grant bach ar gyfer elusennau sydd gydag incwm blynyddol sy’n llai na £500,000.

Mae’r grant mawr ar gyfer elusennau sydd gydag incwm blynyddol sy’n fwy na £500,000. Mae grantiau rhwng £10,000 a £60,000 ar gael i ariannu prosiectau a gellir ei ddefnyddio ar gyfer costau cyflogau, gweithgareddau a deunyddiau.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol COVID-19 Tesco Bags of Help

Mae Cronfa Gymunedol COVID-19 Tesco Bags of Help yn darparu grantiau o £1000 i brosiectau sy’n canolbwyntio ar blant a phobl ifanc lleol. Mae’r prosiectau yn cynnwys gweithgareddau yn yr awyr agored a chefnogaeth iechyd meddwl.

Bydd y grantiau yn cael eu rhoi i sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, ysgolion, cyrff iechyd, awdurdodau lleol a darparwyr tai cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth 

Cronfa Cymru Actif

Mae Chwaraeon Cymru yn darparu grantiau o £300 i £50,000 i glybiau chwaraeon a sefydliadau neu grwpiau cymunedol sy’n helpu pobl i fod yn actif a chymryd rhan mewn chwaraeon. Mae’r grantiau yn ymateb uniongyrchol Chwaraeon Cymru i’r pandemig coronafeirws.

Dau brif bwrpas Cronfa Cymru Actif yw i:

 • Ddiogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth
 • Ddarparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu i dyfu cyfranogiad.


Rhagor o wybodaeth

Grant Busnes Newydd

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi cyhoeddi grant newydd i gefnogi busnesau newydd i ddelio gydag effaith y coronafeirws. Bydd y grant dechrau busnes newydd yn cefnogi busnesau sydd y tu allan i Gynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig Llywodraeth y DU, gyda £2,500 yr un.

I fod yn gymwys ar gyfer grant dechrau busnes, mae’n rhaid i fusnesau:

 • fod heb dderbyn cyllid gan Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru na’r grant ardrethi annomestig
 • fod wedi eu sefydlu rhwng 1 Ebrill 2019 a 1 Mawrth 2020 a heb fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig Llywodraeth y DU
 • fod â llai na £50,000 o drosiant
 • fod wedi gweld gostyngiad mewn trosiant o dros 50 y cant rhwng Ebrill a Mehefin 2020.


Bydd yn rhaid i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais ddwy dudalen a datganiad personol gyda thystiolaeth ategol. Caiff y grant ei weinyddu gan awdurdodau lleol a gall busnesau wirio a ydynt yn gymwys drwy edrych ar wefan Busnes Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Rhyddhad Moondance Covid-19

Mae Moondance Foundation wedi sicrhau bod arian ychwanegol ar gael yn benodol i gynorthwyo mudiadau i barhau â’u gweithrediadau yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Bydd y gronfa yn ystyried ceisiadau am unrhyw un o’r canlynol:

 • Cadw staff 
 • Gweithgareddau a gwasanaethau cyfredol sydd yn y fantol 
 • Esblygiad gwasanaethau i addasu i’r argyfwng presennol.


Rhagor o wybodaeth 

Grantiau Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae’r Yapp Charitable Trust yn darparu grantiau ar gyfer costau rhedeg a chyflogau i elusennau cofrestredig bach yng Nghymru a Lloegr i helpu i gynnal eu gwaith presennol.

Gall elusennau bach sy’n mynd i’r afael ag effaith y coronafeirws wneud cais am y cyllid tuag at eu costau craidd parhaus.

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Steve Morgan

Fel ymateb i’r pandemig Coronafeirws, mae Sefydliad Steve Morgan eisiau cefnogi elusennau a chwmnïau dielw sydd wedi ei lleoli yng ngogledd Cymru, Sir Gaer a Glannau Mersi. Mae’r gronfa, ar agor i gefnogi elusennau sy’n colli refeniw codi arian oherwydd y feirws.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa argyfwng y gwasanaethau gwirfoddol

Mae WCVA wedi cyflwyno’r Gronfa argyfwng y gwasanaethau gwirfoddol i helpu ariannu mudiadau sy’n darparu cefnogaeth i grwpiau allweddol, megis pobl sy’n cael trafferth cael mynediad i fwyd.

Bydd grantiau’n cefnogi mudiadau dielw sy’n gweithio ar raddfa gymunedol hyd at lefel genedlaethol yng Nghymru a gall fod rhwng £10,000 a £100,000.

Mae nodau’r grant yn cynnwys:

 • Cynnal neu gynyddu gweithgareddau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod y pandemig coronafeirws
 • Sicrhau bod gan fudiadau gwirfoddol/y trydydd sector yr adnoddau angenrheidiol er mwyn darparu gwasanaethau hanfodol i’w cymunedau.


Rhagor o wybodaeth 

Ariannu COVID 19 Cymunedol Brys

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn cynnig ariannu brys, ar garlam ar gyfer sefydliadau yn ardal Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Rhannir y cyllid i ddau edefyn:

 • Cronfa Goroesi – er mwyn darparu cyllid llif arian brys ar gyfer sefydliadau sydd mewn perygl o gau
 • Cronfa Prosiectau – er mwyn cefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol yn y dyfodol agos iawn.


Rhagor o wybodaeth 

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru yn edrych i ariannu prosiectau sydd yn dod a phobl ynghyd a chreu perthnasau cryf mewn ac ar draws cymunedau. Hefyd, mae eisiau ariannu prosiectau sydd yn gwella’r mannau a’r gofodau sy’n bwysig i gymunedau. Mae grantiau’n amrywio o £300 i £10000.

Pwy all ymgeisio?

 • Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
 • Elusennau cofrestredig
 • Grwpiau neu glybiau sydd wedi eu cyfansoddi
 • Cwmnïau dielw neu gwmniau budd cymunedol
 • Ysgolion
 • Cyrff statudol.


Rhagor o wybodaeth

The Ragdoll Foundation – Cynllun Grantiau Agored

Mae Cynllun Grantiau Agored y Ragdoll Foundation yn cefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc gan ddefnyddio'r celfyddydau a chyfryngau creadigol. Mae grantiau hyd at £50,000 ar gael ond bydd y rhan fwyaf o grantiau rhwng £5,000 ac £20,000. 

Mae’r Sefydliad yn edrych i gefnogi prosiectau sy’n:

 • amlygu p?er y celfyddydau a chreadigrwydd a'u p?er trawsffurfiol i blant a phobl ifanc
 • hybu datblygiad plant trwy eu meddwl dychmygus
 • sicrhau gwerthusiad effeithiol o brosiectau i hyrwyddo rhannu a dysgu
 • dangos sut y gellir clywed pryderon plant.
   

Mae gan y Ragdoll Foundation ddiddordeb mewn ariannu prosiectau a fydd o fudd i blant hyd at 10 mlwydd oed ond ystyrir prosiectau a fydd o fudd i bobl ifanc hyd at 18 mlwydd oed. 

Rhagor o wybodaeth

Foyle Foundation

Mae Cynllun Grantiau Bychain y Foyle Foundation wedi ei ddylunio i gefnogi elusennau bychain yn y UK, yn bennaf y rheiny sy’n gweithio ar lawr gwlad ac ar lefel cymuned leol, ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau.

Mae’r Foyle Foundation yn bwriadau rhoi grantiau blwyddyn rhwng £1,000 a £10,000 ar gyfer costau craidd, offer neu ariannu prosiect i elusennau sy’n gallu dangos y byddai grant o’r fath yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’w gwaith.

Rhagor o wybodaeth

Bags of Help Tesco

Defnyddir cynllun grantiau cymunedau lleol Bags of Help Tesco i ariannu miloedd o brosiectau cymunedol ledled y DU. Erbyn hyn mae Bags of Help ar agor i geisiadau gan grwpiau cymunedol drwy’r amser.

Yn dilyn proses o lunio rhestr fer bydd pleidlais fisol rhwng tri prosiect cymunedol mewn siopau Tesco yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Ym mhob rhanbarth bydd y prosiect sydd wedi derbyn y mwyaf o bleidleisiau ym mhob siop yn eu rhanbarth yn derbyn grant hyd at £5000. Bydd y prosiect yn yr ail safle yn derbyn hyd at £2000 a’r trydydd yn derbyn hyd at £1000. Rhoddir grantiau i fudiadau cymunedol neu wirfoddol (gan gynnwys elusennau/cwmniau cofrestredig), ysgolion, cynghorau plwyf/trefol ac awdurdodau lleol a darparwyr tai cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol Viridor a Prosiect Gwyrdd

Gall cynlluniau cymunedol ledled y De fanteisio ar gronfa ac ynddi £50,000 y flwyddyn dros y 25 mlynedd nesaf trwy bartneriaeth werdd newydd. Mae Viridor, y cwmni sy'n gweithio gyda'r 'Prosiect Gwyrdd' sef partneriaeth rhwng cynghorau, wedi cyhoeddi lansiad Cronfa Gymunedol newydd i gefnogi prosiectau yng Nghaerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Gall mudiadau a phrosiectau cymunedol wneud cais am hyd at £3000.

Rhagor o wybodaeth

Biffa Award

Trwy ei thema Hamdden mae Biffa Award yn cynnig grantiau i brosiectau sy’n trawsnewid mannau agored er budd y gymuned, gan gynnig mwy o gyfleoedd iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden. Mae enghreifftiau o brosiectau sy’n disgyn i’r categori hwn yn cynnwys mannau gwyrdd, llwybrau coedwigol, adnoddau chwaraeon a gerddi cymunedol.

Mae grantiau bychain rhwng £250 a £10,000 ar gael.

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Garfield Weston

Mae'r Sefydliad yn darparu arian ar gyfer prosiectau yn y DU ym meysydd cyffredinol y canlynol: addysg; y celfyddydau; iechyd; cymuned; ieuenctid; crefydd a lles. Does dim blaenoriaethau penodol ar gyfer ariannu a chefnogir ystod eang o weithgarwch elusennol.

Mae’r sefydliad yn rhoi grantiau sydd dros £1,000

Rhagor o wybodaeth

Marsh Christian Trust 

Mae grantiau o £250 i £4,000 ar gael i helpu sefydliadau bychain ledled y DU i dalu am gostau rhedeg amrywiol, megis: costau gwirfoddolwyr, dyddiau hyfforddi a chynnal a chadw offer.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddiddordeb mewn ariannu elusennau sy'n gweithio ym meysydd:

 • Llenyddiaeth, celfyddydau a threftadaeth
 • Lles cymdeithasol
 • Achosion amgylcheddol a lles anifeiliaid
 • Addysg a hyfforddiant
 • Gofal iechyd. 

 
Mae'r Ymddiriedolaeth yn ariannu elusennau cofrestredig gydag incwm blynyddol llai na £250,000 sydd wedi cael eu sefydlu ers mwy nag un blwyddyn ariannol.

Rhagor o wybodaeth

True Colours Trust UK Small Grants Programme

Mae grantiau o hyd at £10,000 ar gael ar gyfer elusennau bychain a phrosiectau yn y DU sy’n gweithio gyda phlant anabl a’u teuluoedd o ddydd i ddydd.

Hoffai'r Ymddiriedolwyr gefnogi:

 • Offer chwarae anghenion arbennig / mynediad at chwarae a hamdden 
 • Pyllau Hydrotherapi 
 • Ystafelloedd amlsynhwyraidd
 • Bysiau mini
 • Prosiectau brodyr a chwiorydd
 • Cefnogaeth galaru
 • Cefnogaeth teulu / cefnogaeth cyfoedion wedi ei arwain gan rieni.

 
Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.