Digonolrwydd chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Digonolrwydd chwarae

Er mwyn sicrhau bod Cymru’n wlad sy’n creu cyfle i chwarae a darparu cyfleoedd rhagorol i’n plant chwarae, mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod angen yn ogystal i awdurdodau lleol, eu partneriaid a rhanddeiliaid eraill weithio tuag at hynny. O ganlyniad, cynhwyswyd adran Cyfleoedd Chwarae ym Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010.

Daw'r Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae fel rhan o agenda Llywodraeth Cymru yn erbyn tlodi sy'n cydnabod y gall plant ddioddef o dlodi profiad, cyfle ac uchelgais, ac y gall y math yma o dlodi effeithio ar blant o bob cefndir cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd ar draws Cymru.

Mae Adran 11 o'r Mesur yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant yn eu hardal.

Er mwyn cydymffurfio â’u dyletswyddau newydd, cyflwynodd pob awdurdod lleol yng Nghymru eu Hasesiadau Digonolrwydd Chwarae a’u Cynlluniau Gweithredu Chwarae cyntaf i Weinidogion Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2013. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi amserlen ar gyfer asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol yn ystod y 10 mlynedd nesaf.

Ym mis Mawrth 2019, roedd yn ofynnol i awdurdodau lleol gwblhau a chyflwyno eu trydydd Asesiad Digonolrwydd Chwarae; Crynodeb Gweithredol o’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae; a Chynllun Gweithredu Chwarae ar gyfer y flwyddyn ganlynol i Weinidogion Llywodraeth Cymru.

Ar ben hynny, dylai Crynodebau Gweithredol yr Asesiadau Digonolrwydd Chwarae gael eu cyhoeddi ar wefannau’r awdurdodau lleol. Rhaid i’r crynodebau a gyhoeddir gynnwys canlyniadau’r Asesiadau Digonolrwydd Chwarae ac amlygu’r camau gweithredu y mae’r awdurdodau lleol yn bwriadu eu cymryd i gyflawni cyfleoedd chwarae digonol. Rhaid datblygu Cynlluniau Gweithredu Chwarae a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn.

Cyfarwyddyd Statudol

Mae Cymru: Gwlad sy’n Creu Cyfle i Chwarae yn Ganllawiau Statudol ar sut i asesu a oes cyfleoedd digonol i blant chwarae yn eu hardaloedd, a sut i sicrhau’r cyfleoedd hynny. Fe’u cyhoeddir gan Weinidogion Cymru er mwyn manylu ar y ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol o dan adran 11 (Cyfleoedd Chwarae) ym Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. Daeth yr adran honno o’r Mesur i’w llawn rym ar 1 Gorffennaf 2014.

Mae’r Canllawiau Statudol hyn yn cyfuno Creu Cyfle i Chwarae, y Canllawiau Statudol i Awdurdodau Lleol ar asesu bod digon o gyfleoedd chwarae (2012), ynghyd â chanllawiau newydd i Awdurdodau Lleol i’w helpu i sicrhau digon o gyfleoedd chwarae i blant yn eu hardaloedd, 2014.

Lawrlwytho Cymru - gwlad lle mae cyfle i chwarae

Taflen wybodaeth

Mae Digonolrwydd chwarae yng Nghymru yn cynnig trosolwg cryno o’r Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae a’r broses asesu mae’n rhaid i awdurdodau lleol ei ymgymryd. Mae hefyd yn disgrifio nod Llywodraeth Cymru i greu gwlad chwarae-gyfeillgar trwy ddarparu amser, lle a chaniatâd i blant chwarae.

Mae’r daflen wybodaeth yn anelu i gynnig gwell dealltwriaeth am ddigonolrwydd chwarae yng Nghymru i’r rheiny lle nad yw eu gwaith yn ymwneud yn uniongyrchol â chwarae plant neu sydd ddim yn gyfarwydd â’r ddeddfwriaeth.

Lawrlwytho Digonolrwydd chwarae yng Nghymru | Gweld ar-lein

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.