Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Gweminar chwarae ar gyfer iechyd a lles

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 30-06-2022 Lleoliad: Ar-lein dros Zoom
Trefnydd: Chwarae Cymru a Thîm Iechyd y Cyhoedd Gwent Aneurin Bevan
Image for

10:00am - 12:30pm

Mae gwaith ymchwil yn dangos bod chwarae plant, yn enwedig pan nad yw wedi ei or-strwythuro na’i or-gyfarwyddo gan oedolion, yn cynnig llu o fuddiannau i blant o bob oed. Mae chwarae’n helpu plant i ddatblygu gwytnwch a sgiliau sy’n fuddiol wedi tyfu’n oedolyn. Mae’r buddiannau uniongyrchol i les corfforol ac emosiynol plant yr un cyn bwysiced.

Bydd y weminar yn:

  • Tynnu sylw at y ffyrdd y gall chwarae wella deilliannau iechyd ar gyfer plant
  • Archwilio sut y gallem gefnogi mwy o blant i chwarae, a hynny’n fwy aml.
     

Mae’r gwaith yma’n cefnogi uchelgais ‘Creu Gwent Iachach’, ble ‘Yn 2030 mae’r mannau lle’r ydym yn byw, yn gweithio, yn dysgu ac yn chwarae yn ei gwneud yn haws i bobl yn ein cymunedau fyw bywyd iach, boddhaus.’

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei anelu at ymarferwyr sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a theuluoedd yn ogystal â phobl sy’n gweithredu ar lefel strategol mewn meysydd pynciol sy’n dylanwadu ar chwarae, yn cynnwys Addysg, Cynllunio, Ffyrdd / Trafnidiaeth a Hamdden. Mae’r seminar ar gyfer pobl sy’n gweithio ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Mae hon yn weminar partneriaeth, a drosglwyddir gan Chwarae Cymru gyda Thîm Iechyd y Cyhoedd Gwent Aneurin Bevan.  

Lawrlwytho poster y weminar

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.