Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl

Aelodau £95 | Ddim yn aelod £95

Dyddiad: 09-09-2022 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 4:00pm

Pwrpas yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i gyfranogwyr ar sut i weithio gydag eraill i ddiogelu'r plant, pobl ifanc a'r oedolion sydd yn wynebu risg yn eu hamgylchedd.

Nodau:

  • Dysgu am y ddeddfwriaeth, arweiniad, polisïau a gweithdrefnau allweddol ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc
  • Deall rolau gwahanol asiantaethau sy'n ymwneud â diogelu lles plant ac oedolion
  • Deall arferion gwaith sy'n hanfodol i gadw plant, pobl ifanc ac ymarferwyr yn ddiogel mewn lleoliad gwaith gan gynnwys diogelwch ar-lein
  • Adnabod nodweddion gwahanol fathau o gamdriniaeth ac esgeulustod a'r dangosyddion y gallai'r rhain fod yn digwydd
  • Gwybod sut i ymateb yn effeithiol i dystiolaeth neu bryderon bod rhywun wedi cael ei gam-drin, neu ei esgeuluso
  • Arfer da wrth gadw cofnodion
  • Yn gallu disgrifio egwyddorion a ffiniau cyfrinachedd a phryd i rannu gwybodaeth.


Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae'r cwrs gwbl ryngweithiol hwn wedi'i anelu at unrhyw un sy'n gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl mewn ystod eang o leoliadau gweithle a chymunedol.
 

Rhagor o wybodaeth
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.