Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Diolgelu uwch

Aelodau £95 | Ddim yn aelod £95

Dyddiad: 05-10-2022 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 4:00pm

Mae'r cwrs rhyngweithiol hwn ar gyfer y rhai sy'n gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod eang o leoliadau gweithle a chymuned a allai fod yn gyfrifol am atgyfeirio at wasanaethau cymdeithasol a mynychu digwyddiadau amlasiantaethol. Mae'n addas fel diweddariad i'r rheini sydd eisoes wedi ymgymryd â hyfforddiant diogelu sylfaenol neu sy'n ystyried cymryd rôl Person Dynodedig.

Nodau:

  • Deall sut mae'ch polisi a'ch gweithdrefnau'n gysylltiedig â deddfwriaeth a chanllawiau yng nghyd-destun y DU, Cymru a lleol
  • Sicrhau bod pob aelod o staff yn sylwi ac yn ymateb i bryderon am blentyn neu berson ifanc, sydd yn wynebu risg
  • Archwilio'r hyn sy'n cyfrannu at asesu a gwneud penderfyniadau effeithiol mewn perthynas â phryderon
  • Ystyried yr hyn y gallwn ddysgu ohono pan fydd pethau wedi mynd o chwith wrth ddiogelu plant a phobl ifanc
  • Cydnabod pwysigrwydd staff yn cymryd cyfrifoldeb i drosglwyddo gwybodaeth am gamdriniaeth ac esgeulustod posibl
  • Deall sut mae gwerthoedd ac agweddau yn effeithio ar ymatebion i adrodd pryderon diogelu
  • Deall sut mae'r system amddiffyn plant yn gweithio
  • Ystyried arfer gorau wrth recordio, rhannu gwybodaeth a chydweithio mewn cyd-destun amlasiantaethol.


Rhagor o wybodaeth
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.