Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae

Cyflwyniad

Mae'r Egwyddorion Gwaith Chwarae'n sefydlu fframwaith proffesiynol a moesegol ar gyfer gwaith chwarae. Mae'r Egwyddorion wedi eu cymeradwyo gan y sefydliad hyfforddi cenedlaethol ar gyfer gwaith chwarae - SkillsActive - gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a gan Chwarae Cymru.

Ble fo'r Egwyddorion yn cyfeirio at blant a phobl ifanc, maent yn golygu pob plentyn a pherson ifanc.

Lawrlwytho yr Egwyddorion Gwaith Chwarae

Egwyddorion Gwaith Chwarae


Mae'r Egwyddorion hyn yn sefydlu fframwaith proffesiynol a moesegol ar gyfer gwaith chwarae ac yn hyn o beth dylid eu hystyried fel cyfanwaith. Maent yn disgrifio'r hyn sy'n unigryw am chwarae a gwaith chwarae, ac yn darparu'r persbectif gwaith chwarae ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Maent wedi eu seilio ar y gydnabyddiaeth y caiff gallu plant a phobl ifanc i ddatblygu'n gadarnhaol ei gyfoethogi o dderbyn mynediad i'r ystod ehangaf o amgylcheddau a chyfleoedd chwarae.

  1. Mae pob plentyn a pherson ifanc angen chwarae. Mae'r awydd i chwarae'n un greddfol. Mae chwarae'n angenrhaid biolegol, seicolegol a chymdeithasol, ac mae'n hanfodol i ddatblygiad iach a lles unigolyn a chymunedau.
  2. Mae chwarae yn broses a ddewisir yn rhydd, a gyfarwyddir yn bersonol ac a gymhellir yn gynhenid. Hynny yw, y plant a'r bobl ifanc fydd yn penderfynnu a rheoli cynnwys a bwriad eu chwarae, trwy ddilyn eu greddfau, eu syniadau a'u diddordebau eu hunain, yn eu ffordd eu hunain ac am eu rhesymau eu hunain.
  3. Prif ffocws a hanfod gwaith chwarae yw cefnogi a hwyluso'r broses chwarae a dylai hyn hysbysu datblygiad polisi chwarae, strategaeth, hyfforddiant ac addysg.
  4. I weithwyr chwarae, y broses chwarae fydd flaenaf a bydd gweithwyr chwarae'n gweithredu fel eiriolwyr dros chwarae pan yn ymwneud ag agendâu gaiff eu harwain gan oedolion.
  5. Rôl y gweithwyr chwarae yw cefnogi pob plentyn a pherson ifanc i greu gofod ble y gallant chwarae.
  6. Caiff ymateb gweithwyr chwarae i chwarae plant a phobl ifanc ei seilio ar wybodaeth gyfredol, gref o'r broses chwarae, ac arfer myfyriol.
  7. Mae gweithwyr chwarae'n cydnabod eu effaith eu hunain ar y gofod chwarae yn ogystal ag effaith chwarae plant a phobl ifanc ar y gweithwyr chwarae.
  8. Bydd gweithwyr chwarae'n dewis arddull ymyrryd sy'n galluogi plant a phobl ifanc i ymestyn eu chwarae. Dylai ymyrraeth gweithwyr chwarae bob amser daro cydbwysedd rhwng y risg â'r budd datblygiadol a lles plant.


Caiff Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae eu dal mewn ymddiriedolaeth i broffesiwn gwaith chwarae'r DU gan y Grŵp Archwilio a weithredodd fel brocer teg i oruchwylio'r ymgynghoriadau ble y datblygwyd yr Egwyddorion.

Nid yw'r datganiad hawlfraint ar gyfer y wefan hon yn cyfeirio at yr Egwyddorion Gwaith Chwarae. Nid yw hawlfraint yr Egwyddorion Gwaith Chwarae'n perthyn i Chwarae Cymru. Caiff eu hawlfraint ei ddal mewn ymddiriedolaeth ar gyfer y proffesiwn gwaith chwarae gan Grwp Craffu'r Egwyddorion Gwaith Chwarae. Dylid tadogi unrhyw gyfeiriad, yn ysgrifenedig neu fel arall, at yr Egwyddorion Gwaith Chwarae ar Grwp Craffu'r Egwyddorion Gwaith Chwarae, Caerdydd 2005 - ac nid ar Chwarae Cymru.

Gwybodaeth bellach

Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae - arolwg 

Mae’r daflen wybodaeth yn anelu i gynnig arolwg o’r Egwyddorion Gwaith Chwarae sy’n sefydlu’r fframwaith proffesiynol a moesegol ar gyfer gwaith chwarae. Yn ogystal â disgrifio datblygiad yr Egwyddorion Gwaith Chwarae mae’r daflen wybodaeth hefyd yn fras, yn archwilio etheg a gwaith chwarae.

Gweld ar-lein | Lawrlwytho Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae - arolwg

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.