Mannau Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Mannau Chwarae

Mae gan bob plentyn hawl ac angen i chwarae - bydd y rhan fwyaf yn chwarae yn unrhyw le ac ar unrhyw adeg oni bai eu bod wedi blino'n arw, yn sâl, eisiau bwyd, yn boeth, yn oer, yn bryderus neu'n ofnus - yn enwedig ble fo plant eraill o amgylch. Bydd rhai plant angen cymorth eraill i allu gwneud y gorau o'u chwarae.

Bydd y rhan fwyaf o blant yn chwarae heb angen ymyrraeth oedolion, hyd yn oed yn yr amgylcheddau mwyaf diffaith, ond amgylchedd sy'n gyforiog o bosibiliadau fydd yn cefnogi eu chwarae orau. Bydd rhai plant angen cymorth eraill i wneud y gorau o'r amgylchedd o'u hamgylch a chwmni plant eraill.

Mae amgylchedd chwarae cyfoethog:

 • yn amgylchedd ffisegol amrywiol a diddorol sy'n mwyafu'r posibiliadau ar gyfer cymdeithasu, creadigedd, dyfeisgarwch a her.
 • yn fan ble y bydd plant yn teimlo'n rhydd i chwarae yn eu ffordd eu hunain, ac ar eu telerau eu hunain.

 

 Darpariaeth chwarae

Ble nad oes gan blant fynediad i ffrindiau'n lleol, nac amser a mannau i chwarae sy'n cefnogi eu anghenion chwarae, gall darpariaeth chwarae wneud yn iawn am hyn trwy gynnig man ble y gall plant ddyfeisio ac ymestyn eu chwarae eu hunain:

 • yr ardal chwarae leol
 • parciau
 • canolfannau chwarae
 • meysydd chwarae antur wedi eu staffio
 • gofal y tu allan i'r ysgol
 • cynlluniau chwarae
 • grwpiau chwarae
 • meithrinfeydd
 • ysgolion

 

Bydd darpariaeth chwarae o safon yn cynnig cyfle i bob plentyn a pherson ifanc i gael rhyddid i ryngweithio â, neu i brofi, y canlynol:

 • plant a phobl ifanc eraill - gyda'r dewis i chwarae ar eu pen eu hunain neu gydag eraill, i drafod, i gydweithio, i ddadlau, a datrys anghydfodau
 • y byd naturiol - y tywydd, coed, planhigion, pryfetach, anifeiliaid, mwd
 • rhannau rhydd - deunyddiau naturiol a synthetig y gellir eu trin a'u trafod, eu symud a'u haddasu, eu hadeiladu neu eu chwalu
 • y pedair elfen - daear, awyr, tân a dŵr
 • her ac ansicrwydd - ar lefel corfforol ac emosiynol hefyd
 • newid hunaniaeth - chwarae rôl a gwisgo i fyny
 • symud - rhedeg, neidio, dringo, cydbwyso, rholio
 • chwarae gwyllt - chwarae ymladd
 • y synhwyrau - synau, gwahanol flas a gwead, aroglau a golygfeydd
 • teimladau - poen, llawenydd, hyder, ofn, dicter, bodlonrwydd, diflastod, diddordeb, hapusrwydd, galar, gwrthodiad, derbyniad, tristwch, balchder, rhwystredigaeth


Mae ffynonellau eraill ar gyfer mannau a gofodau chwarae yn cynnwys:

PLAYLINK
Child Friendly Cities

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.