Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Datblygu a rheoli mannau chwarae – pecyn cymorth newydd

26-04-2021

Image for Datblygu a rheoli mannau chwarae – pecyn cymorth newydd

Mae’r pecyn cymorth newydd – Datblygu a rheoli mannau chwarae – wedi ei ddylunio ar gyfer unrhyw un sy’n derbyn cyfrifoldeb am reoli neu ddatblygu man chwarae mewn cymuned. Gallai fod yn gyngor cymuned, yn gymdeithas chwarae leol neu’n grŵp o drigolion.

Wrth gyfeirio at ‘fannau chwarae’, rydym yn golygu man sydd wedi ei greu gyda’r bwriad o gefnogi chwarae plant. Mae hyn yn cynnwys ardaloedd chwarae penodedig, a ddarperir yn benodol ar gyfer chwarae, yn ogystal â mannau cyhoeddus eraill y gellid chwarae arnynt – mannau sydd â swyddogaethau eraill yn ogystal â chwarae ond sy’n cynnwys nodweddion chwareus er mwyn annog chwarae hefyd.

Bwriedir i’r pecyn cymorth fod yn ffynhonnell cefnogaeth a chyfeirio unigol ar gyfer grwpiau cymunedol, i lywio eu ffordd trwy rai o’r heriau o reoli neu ddatblygu man chwarae. Mae’n anelu i gefnogi pobl i greu a chynnal a chadw mwy o fannau cymunedol, wedi eu dylunio’n well, a thrwy hynny wella cyfleoedd plant i chwarae.

Mae Datblygu a rheoli mannau chwarae yn cynnwys gwybodaeth gryno ac eglur, yn ogystal â chanllawiau cam-wrth-gam a thempledi, ar y ddau brif thema:

  • Dylunio – sy’n canolbwyntio ar ddylunio mannau chwarae newydd ac sy’n cynnwys pynciau fel cyfranogaeth, caffael, dylunio a rheoli risg (y cyfeirir ato’n aml fel ‘iechyd a diogelwch’)
  • Rheoli – sy’n canolbwyntio ar dechnegau rheoli mannau chwarae sy’n bodoli eisoes, neu sydd newydd eu creu, ac sy’n cynnwys pynciau fel cynnal a chadw ac archwilio, rheoli risg ac yswiriant.
     

Fe weithiom gyda Ludicology i adolygu a diweddaru’r pedwerydd argraffiad o’r pecyn cymorth.

Lawrlwytho | gweld ar-lein