Polisi Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Polisi Chwarae

Ar draws Cymru

Ar lefel genedlaethol, mae Chwarae Cymru wedi cydweithio â Llywodraeth Cymru ar ddatblygu ei Bolisi Chwarae, strategaeth, deddfwriaeth, rheoliadau a chanllawiau.

Bydd chwarae'n digwydd yn unrhyw le ble y bydd plant a phobl ifanc yn treulio amser ac mae'n amlygu ei hun yn y mwyafrif o agweddau o'u bywydau. Felly, fel eiriolwr dros chwarae, mae'n bwysig bod Chwarae Cymru'n cyfrannu at ystod eang o ddadleuon a phenderfyniadau polisi - er enghraifft iechyd a lles, addysg, datblygu'r gweithlu, teithio a thrafnidiaeth, a chynllunio.

Rhwng 2000 a 2012, cynhaliodd Chwarae Cymru adolygiadau cenedlaethol Cyflwr Chwarae  - dogfennau strategol a ddefnyddiwyd gan Chwarae Cymru a Llywodraeth Cymru i ddeall materion sy’n ymwneud â chwarae plant yng Nghymru.

Pwrpas yr adolygiadau oedd darparu gwybodaeth ynghylch sut yr oedd amrywiol raglenni ariannu a pholisïau cenedlaethol wedi cefnogi darpariaeth chwarae ar lefel leol a materion cyffredin yn ymwneud â chwarae plant. Ers 2013, rydym wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru i adolygu ac adrodd ar Asesiadau Digonolrwydd Chwarae, adroddiadau cynnydd a chynlluniau gweithredu awdurdodau lleol.

Mae copi o gasgliadau ac argymhellion adroddiadau Cyflwr Chwarae ar gael ar gais, e-bostiwch y tîm Cyfathrebiadau:

  • Cyflwr Chwarae 2000
  • Cyflwr Chwarae 2 (2003)
  • Cyflwr Chwarae 3 (2006)
  • Ariannu ychwanegol ar gyfer plant anabl - atodiad i Cyflwr Chwarae 3 (2006)
  • Cyflwr Chwarae 4 (2009)
  • Cyflwr Chwarae 5 (2011-2012)

Rydym yn cyfrannu at amryw o weithgorau yng Nghymru er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth am fuddiannau chwarae ac i sicrhau nad yw chwarae plant yn cael ei anwybyddu mewn prosesau creu polisi a llunio penderfyniadau.

Er mwyn cynorthwyo gyda datblygu a gwarchod darpariaeth chwarae plant yn lleol, rydym wedi gweithio i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau proffesiynol sy’n cwmpasu pob awdurdod lleol yng Nghymru, gan gynnwys Rhwydwaith Chwarae Strategol Cymru. Mae’r rhwydwaith cenedlaethol hwn o swyddogion datblygu chwarae yn dwyn ynghyd gydweithwyr o awdurdodau lleol yn ogystal â’r sectorau gwirfoddol.

Yn y DU

Mae Chwarae Cymru hefyd yn cyfrannu tuag at waith polisi'r DU - mewn cydweithrediad ag ystod o fudiadau cenedlaethol eraill trwy'r DU sydd â diddordeb mewn chwarae plant a phobl ifanc neu ddatblygiad gweithlu gwaith chwarae. 

Rhagor o wybodaeth am y Fforwm Polisi Chwarae Plant 

Rhagor o wybodaeth am y Play Safety Forum

Rhyngwladol

Mae Chwarae Cymru'n aelod gweithgar o'r International Play Association - sy'n hyrwyddo hawl y plentyn i chwarae. Mae'r IPA yn gorff anllywodraethol rhyngwladol a sefydlwyd ym 1961 i amddiffyn, gwarchod a hyrwyddo hawl y plentyn i chwarae fel hawl dynol sylfaenol.

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.